نسخه آزمایشی
۷۴۶ بازدید
شماره کاربرگ عنوان کاربرگ ها / فرم ها
۱۰۱ سهمیه شاغل
۱۰۲ تاییدیه معدل برای دانش آموزانی که گواهی پایان تحصیلات دوره متوسطه برای آنان صادر نشده است
۱۰۳ تاییدیه معدل برای دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر متقاضی شرکت در پذیرش
۱۰۴ تعهد برای پذیرفته شدگان دارای مغایرت سال تحصیلی ………..- …………۱۴
۱۰۹ پیش ثبت پذیرفته شدگان کاردانی / کارشناسی
۱۱۰  تعهد نامه
۱۱۰-۱ رعایت قوانین و ضوابط دانشگاه
۲۰۱ انصراف از تحصیل
۲۰۳ درخواست تجدید نظر نمره
۲۰۴ حذف درس / ترم
۲۰۵ تعهد نامه دانشجویان یک ترم مشروط
۲۰۷ اخطار به دانشجویان مشروطی
۲۰۹ استشهاد محلی
۲۱۰ درخواست معادل سازی دروس
۲۱۱ گواهی اشتغال به تحصیل
۲۱۲ کاربرگ های کاربینی
۲۱۳ کاربرگ های کارورزی
۲۱۴ انتقال توام با تغییر رشته
۲۱۵ تغییر رشته در مقطع کاردانی یا تغییر گرایش در مقطع کارشناسی
۲۱۶ افزایش سنوات تحصیلی / بازگشت به تحصیل
۲۱۸ کاربرگ ضوابط آموزشی
۲۱۹ خلاصه وضعیت تحصیلی
۲۲۰ انتقال در صورت عدم حد نصاب (از سایر استانها به استان تهران و بین مراکز در استان تهران )
۲۲۱ انتقال توام با تغییر رشته در صورت عدم حد نصاب رشته (از سایر استانها به استان تهران و بین مراکز در استان تهران )
۲۲۲ درخواست صدور مجوز ثبت نام و انتخاب واحد با تاخیر
۲۲۳ درخواست مرخصی تحصیلی
۳۰۱ درخواست انتقال و میهمان از سایر استانها به استان تهران
۳۰۳ درخواست انتقال و میهمان در سایر استانها به غیر از استان تهران
۳۰۶ درخواست میهمان تک درس ( در مراکز داخل استان )
۱۳ فرم معرفی به استاد
۲۲۹ درخواست دانشجو
فرم حذف پزشکی
بالا