نسخه آزمایشی
۱۱ بازدید
نام دبیر انجمن علمی دانشجویی نام انجمن علمی دانشجویی        نام استاد مشاور انجمن
مریم افلاکی دهکردی انجمن علمی دانشجویی حقوق ثبتی آقای دکتر نقی پور
نسیم سید حمزه زاده انجمن علمی دانشجویی تربیت مربی پیش دبستان خانم دکتر جاهد
مریم حیدری انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی دوخت خانم دکتر تدبیری
اکرم آژند انجمن علمی دانشجویی طراحی لباس خانم دکتر تدبیری
اکرم السادات سجادی انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی خانم دکتر جاهد
معصومه خسروی انجمن علمی دانشجویی مربی گری یوگا خانم دکتر مرتضاییان

انجمن های علمی دانشجویی

بالا